Lịch Khám bệnh

Home / Lịch Khám bệnh

 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
07.00
Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám Dịch vụ
07.30
16.00
BSCKII. Lê Văn Trúc

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám Ngoại
07.30
16.00
BSCKI. Trịnh Ngọc Thắng

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám Sản
07.30
16.00
BSCKII. Lê Thị Tuyết

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám Nhi
07.30
16.00
BSCKII. Nguyễn Văn Tân

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám BH 1
07.30
16.00
BSCKI. Trịnh Văn Hà

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám BH 2
07.30
16.00
BSCKII. Nguyễn Đức Tuấn
Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám Dịch vụ
07.30
16.00
BSCKII. Hoàng Văn Ngọc

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám Ngoại
07.30
16.00
BSCKI. Lưu Anh Đức

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám Sản
07.30
16.00
BSCKI. Hà Thị Loan

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám Nhi
07.30
16.00
BSCKII. Nguyễn Văn Tân

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám BH 1
07.30
16.00
BSCKI. Trịnh Văn Hà

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám BH 2
07.30
16.00
BSCKII. Nguyễn Đức Tuấn
Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám Dịch vụ
07.30
16.00
BSCKII. Lê Văn Trúc

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám Ngoại
07.30
16.00
BSCKI. Lê Duy Trung

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám Sản
07.30
16.00
BSCKII. Lê Thị Tuyết

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám Nhi
07.30
16.00
BSCKII. Nguyễn Văn Tân

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám BH 1
07.30
16.00
BSCKI. Trịnh Văn Hà

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám BH 2
07.30
16.00
BSCKII. Nguyễn Đức Tuấn
Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám Dịch vụ
07.30
16.00
BSCKII. Lê Văn Trúc

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám Ngoại
07.30
16.00
BSCKI. Phạm Đình Giới

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám Sản
07.30
16.00
BSCKI. Hà Thị Loan

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám Nhi
07.30
16.00
BS. Cao Văn Tiến

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám BH 1
07.30
16.00
BSCKI. Trịnh Văn Hà

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám BH 2
07.30
16.00
BSCKII. Nguyễn Đức Tuấn
Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám Dịch vụ
07.30
16.00
BSCKII. Lê Văn Trúc

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám Ngoại
07.30
16.00
BSCKI. Trịnh Ngọc Thắng

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám Sản
07.30
16.00
BSCKII. Lê Thị Tuyết

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám Nhi
07.30
16.00
BSCKII. Nguyễn Văn Tân

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám BH 1
07.30
16.00
BSCKI. Trịnh Văn Hà

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám BH 2
07.30
16.00
BSCKII. Nguyễn Đức Tuấn
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
07.00
Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám Dịch vụ
07.30
16.00
BSCKII. Lê Văn Trúc

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám Ngoại
07.30
16.00
BSCKI. Trịnh Ngọc Thắng

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám Sản
07.30
16.00
BSCKII. Lê Thị Tuyết

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám Nhi
07.30
16.00
BSCKII. Nguyễn Văn Tân

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám BH 1
07.30
16.00
BSCKI. Trịnh Văn Hà

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám BH 2
07.30
16.00
BSCKII. Nguyễn Đức Tuấn
Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám Dịch vụ
07.30
16.00
BSCKII. Hoàng Văn Ngọc

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám Ngoại
07.30
16.00
BSCKI. Lưu Anh Đức

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám Sản
07.30
16.00
BSCKI. Hà Thị Loan

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám Nhi
07.30
16.00
BSCKII. Nguyễn Văn Tân

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám BH 1
07.30
16.00
BSCKI. Trịnh Văn Hà

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám BH 2
07.30
16.00
BSCKII. Nguyễn Đức Tuấn
Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám Dịch vụ
07.30
16.00
BSCKII. Lê Văn Trúc

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám Ngoại
07.30
16.00
BSCKI. Lê Duy Trung

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám Sản
07.30
16.00
BSCKII. Lê Thị Tuyết

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám Nhi
07.30
16.00
BSCKII. Nguyễn Văn Tân

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám BH 1
07.30
16.00
BSCKI. Trịnh Văn Hà

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám BH 2
07.30
16.00
BSCKII. Nguyễn Đức Tuấn
Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám Dịch vụ
07.30
16.00
BSCKII. Lê Văn Trúc

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám Ngoại
07.30
16.00
BSCKI. Phạm Đình Giới

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám Sản
07.30
16.00
BSCKI. Hà Thị Loan

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám Nhi
07.30
16.00
BS. Cao Văn Tiến

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám BH 1
07.30
16.00
BSCKI. Trịnh Văn Hà

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám BH 2
07.30
16.00
BSCKII. Nguyễn Đức Tuấn
Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám Dịch vụ
07.30
16.00
BSCKII. Lê Văn Trúc

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám Ngoại
07.30
16.00
BSCKI. Trịnh Ngọc Thắng

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám Sản
07.30
16.00
BSCKII. Lê Thị Tuyết

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám Nhi
07.30
16.00
BSCKII. Nguyễn Văn Tân

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám BH 1
07.30
16.00
BSCKI. Trịnh Văn Hà

Lịch Khám bệnh tuần 49 năm 2020
Khám BH 2
07.30
16.00
BSCKII. Nguyễn Đức Tuấn
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

No events available!