Ban chấp hành Đảng ủy Bệnh viện 71 Trung ương khóa 36 nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ban chấp hành Đảng ủy Bệnh viện 71 Trung ương khóa 36

Nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ban chấp hành Đảng ủy khóa 36

Ban chấp hành Đảng ủy Bệnh viện 71 Trung ương khóa 36 nhiệm kỳ 2015 - 2020

1. Đ/c Lê Xuân Hanh – Bí thư Đảng ủy
2. Đ/c Lê Xuân Sánh – Phó Bí thư Đảng ủy
3. Đ/c Lê Trần Hùng – Ủy viên BCH
4. Đ/c Lê Quốc Thịnh – Ủy viên BCH – Kiêm trực Đảng
5. Đ/c Lương Ngọc Trâm – Ủy viên BCH
6. Đ/c Nguyễn Huy Phương – Ủy viên BCH
7. Đ/c Lê Thị Tuyết – Ủy viên BCH
8. Đ/c Thiều Đình Hưng – Ủy viên BCH
9. Đ/c Lê Duy Hưng – Ủy viên BCH