Phòng ĐT – NCKH & CĐT

Phòng NCKH&ĐT-CĐT

Phòng NCKH&ĐT-CĐT

BSCKII. Nguyễn Văn Hiệu

BSCKII. Nguyễn Văn Hiệu

Trưởng phòng

BSCKII. Nguyễn Văn Hiệu

Phó phòng

Heading

Chức năng và nhiệm vụ Phòng Đào tạo – Nghiên cứu Khoa học & Chỉ đạo tuyến

Chức năng, nhiệm vụ:

  • Giúp Giám đốc bệnh viện xây dựng chiến lược tổng thể, tổ chức thực hiện và quản lý tập trung hoạt động đào tạo, chỉ đạo tuyến của bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về toàn bộ hoạt động công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.
  • Là đầu mối trao đổi, hợp tác, triển khai các hoạt động liên quan đến đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến với các đơn vị trong và ngoài bệnh viện.
Comments are closed.