Phòng Vật tư y tế

Tập thể Phòng Vật tư Y tế

Tập thể Phòng Vật tư Y tế

CN. Nguyễn Huy Năm

CN. Nguyễn Huy Năm

Trưởng phòng

CN. Nguyễn Huy Năm

ThS. Cao Đức Tư

ThS. Cao Đức Tư

Phó Trưởng phòng

ThS. Cao Đức Tư

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Vật tư Y tế

1.Chức năng:

– Phòng Vật tư – Thiết bị y tế chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện.

– Tham mưu cho Giám đốc về công tác quản lý, mua sắm và cung cấp các vật tư, trang thiết bị phục vụ cho công tác khám chữa bệnh đạt hiệu quả.

2.Nhiệm vụ:

– Căn cứ kế hoạch chung của bệnh viện, phòng lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong bệnh viện, trình Giám đốc duyệt và tổ chứcthực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế theo kế hoạch và dự toán được duyệt.

– Tổ chức đấu thầu, mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định hiện hành của Nhà nước.

– Quản lý tốt việc giao nhận thiết bị y tế cho khoa phòng sử sụng theo quy định.

– Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời không để trở ngại cho hoạt động chuyên môn.

– Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy định vận hành, bảo quản và kỹ thuật sử dụng an toàn máy. Đối với những máy đắt tiền, kỹ thuật mới phải có người trực tiếp bảo quản và sử dụng theo quyết định của Giám đốc bệnh viện.

– Phối hợp với các khoa phòng tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Hướng dẫn giám sát các khoa phòng sử dụng thiết bị y tế đúng quy định, nhằm khai thác sử dụng hết các tính năng kỹ thuật của thiết bị đã lắp đặt, bảo đảm đạt hiệu suất họat động cao, hiệu quả và tiết kiệm.